REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W KROMOŁOWIE

 

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 1) Cmentarz jest własnością Parafii św. Mikołaja w Zawierciu. Zarząd nad cmentarzem sprawuje  proboszcz/administrator Parafii p. w. św. Mikołaja w Zawierciu-Kromołowie.

2) Kancelaria cmentarza czynna jest w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej. 

3) Cmentarz jest otwarty codziennie:

w okresie od 1 kwietnia do 30 września - od godziny 7:00 do godziny 20:00,

w pozostałych miesiącach - od godziny 8:00 do zmroku. 

4) Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek: klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania zarządcy.  

Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

Zarządca cmentarza nie wykonuje również koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

5) Na cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane oraz kolumbaria na urny. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

6) Każdy grób musi mieć dysponenta, którym mogą być osoby wymienione art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, które opłaciły miejsce grzebalne. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób/miejsce w grobie, wystawione dysponentowi przez zarządcę cmentarza.

Dysponenci grobów mają obowiązek stałego utrzymywania czystości i porządku na grobach oraz w ich najbliższym otoczeniu. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu.

7) Na cmentarzu obowiązują opłaty:

- za miejsce pod grób ziemny,

- za miejsca pod grób murowany,

- za miejsce rezerwowane pod grób ziemny,

- za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowego,

- eksploatacyjna dla grobów murowanych (na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na cmentarzu),

- za zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych.

 8) Wysokość opłat jest dostępna w kancelarii parafialnej.

9) Opłaty za zgodę na prace remontowo-budowlane stanowią 10% wartości tych prac, określonych w stosownej umowie z wykonawcą.

Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin itp.

10) Opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat.

11) Opłaty za miejsce w grobie (pokładne) przy pochówku są pobierane również na okres 20 lat. Obowiązek regulacji opłat spoczywa na dysponencie grobu. Dysponent grobu każdorazowo otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

12) W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce w grobie, kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie co najmniej 6 miesiące przed terminem planowanej likwidacji.

13) Również w przypadku nieprzedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od daty wniesienia opłaty, a miejsce wraca do dyspozycji zarządu cmentarza.

14) Zarządca nie ma obowiązku wzywania dysponentów grobów do uregulowania późniejszych opłat.

15) Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza. Po złożeniu na piśmie prośby do zarządcy cmentarza, dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób, w wysokości proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.

16) Opłata eksploatacyjna pobierana jest za okres 20 lat, po raz pierwszy przy opłacaniu miejsca pod grób murowany, a kolejny raz po upływie tego okresu.

17) W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce.

18) Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 przywołanej wyżej ustawy.

19) Groby ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

20) Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od wniesienia opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie w zarząd cmentarza, a dotychczasowemu dysponentowi zwracane jest 50 % wniesionej przez niego opłaty.

21) Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.

22) Na terenie cmentarza zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

b) zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza oraz wypalania śmieci;

c) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

d) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;

e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu (z każdej strony należy pozostawić przejście minimum 25 cm);

f) przemieszczania nagrobków;

g) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia;

h) przebywania dzieci bez nadzoru rodziców;

i) prowadzenia działalności handlowej oraz umieszczania reklam;

j) sadzenia i usuwania drzew bez zezwolenia, sadzenia roślin i kwiatów poza obrysem grobu;

k) wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza (zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych);

l) wprowadzania wszelkich zwierząt;

m) palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.

23) Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac.

24) Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy z nich.

25) Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w pkt 7 i 9 niniejszego regulaminu.

26) Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:

a) przez 10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,

b) przez 40 dni kalendarzowych na prace przy grobie murowanym.

27) Bez zgody zarządcy cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

28) Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez dysponenta podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

29) Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.

30) Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Prace mogą odbywać się od godz. 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

31) O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować grabarza albo zarząd cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu

32) Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów, jak również osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętu.

33) Na terenie cmentarza obowiązuje wywóz śmieci:

  • Na kupkę przy studni wyrzucamy: wieńce bez plastikowych kwiatów i szarf, żywe kwiaty cięte i doniczkowe bez doniczek, trawę, liście i chwasty.
  • Do dużego pojemnika na zmieszane odpady: znicze i wkłady z niewypaloną parafiną, ceramiczne doniczki, sztuczne kwiaty, pozostałe śmieci.

34) Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 

35) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) i Instrukcji w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z dn. 16 grudnia 2009 roku.

Zawiercie dn. 06.09.2021 r.

Informujemy, że majątek należący do parafii św. Mikołaja w Zawierciu, znajdujący się na tutejszym cmentarzu jest ubezpieczony od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej w ramach umowy generalnej zawartej przez Archidiecezję z Firmą Ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie powyższe nie obejmuje ochroną nagrobków należących do poszczególnych rodzin.

Jedynym przypadkiem jest szkoda wyrządzona przez zarządzającego cmentarzem.

Nagrobki należy ubezpieczyć indywidualnie w firmach ubezpieczeniowych.